Ieder(in) herkent de kernproblemen die de Raad benoemt. De belangenorganisatie constateert dat de boodschap over de noodzaak om de stapeling van zorgkosten terug te dringen, is doorgekomen. Maar tegelijkertijd maakt Ieder(in) zich zorgen over een voorstel uit het advies dat betrekking heeft op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Met de stroom mee

In het RVS-advies ‘Met de stroom mee’ staat een pleidooi voor fundamentele veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Burgers krijgen in het huidige zorgstelsel niet de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ieder(in) haalt er drie kernpunten uit voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Drie herkenbare kernproblemen staan centraal

•          Versnippering en concurrentie beperken toegankelijkheid

•          Onvoldoende oog voor draagkracht van burgers

•          Afwegingen tussen publieke waarden verlopen moeizaam.

Meer dan alleen zorgstelsel

Ieder(in) waardeert het dat de RVS deze kernproblemen onder de aandacht brengt. RVS vertaalt deze naar voorstellen voor verbetering. Positief is ook dat dat de RVS (nogmaals) benadrukt dat gezondheid over veel meer gaat dan alleen het zorgstelsel. Zorg en ondersteuning kunnen niet los worden gezien van onderwerpen als onderwijs, werkgelegenheid en armoedebestrijding. In het advies van de RVS klinkt ten slotte door dat het noodzakelijk is om in het zorgstelstel de publieke afweging belangrijker te maken. Concurrentie en marktwerking beperken de mogelijkheid tot samenwerking en verminderen de solidariteit tussen groepen mensen.

Maximum eigen betalingen chronisch zieken

In het advies van de RVS staat dat maatregelen nodig zijn om zorgkosten voor burgers betaalbaar te houden. De Raad pleit onder meer voor een maximum voor eigen betalingen voor chronisch zieken. Em ook voor een sterke verlaging van de zorgpremie en beperking van het eigen risico voor chronisch zieken. Daar tegenover staat een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering en de hoogte van het eigen risico.

Ieder(in) is van mening dat de boodschap over het terugdringen van de stapeling van zorgkosten door de RVS is gehoord. Zorgelijker is het voorstel voor een eigen bijdrage van burgers voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Ieder(in) vindt dat de specifieke situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte meegewogen moet worden bij het bepalen van de hoogte van de eigen betalingen. Dat komt in het advies onvoldoende naar voren.

Opdracht voor een volgend kabinet

Het advies van de RVS is een opdracht aan het volgende kabinet. Het hoort thuis op de agenda van de kabinetsformatie. Het advies van de RVS bevestigt dat het belangrijk is en blijft om de langdurige zorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte onder de aandacht te brengen.