Dit staat in het door PGOsupport opgestelde adviesrapport 'Van knelpunt naar knooppunt' dat VWS heeft gepubliceerd.

In het Integraal zorgakkoord (IZA) wordt gesproken over het versterken van de ontwikkeling van regionalisering. Zorggebruikers en inwoners moeten direct worden betrokken bij de inrichting van het regionale zorg- en welzijnsbeleid. Dat laatste gebeurde tot nu toe nog te weinig. Regionale knooppunten kunnen de mensen om wie het gaat een stem geven.

Knooppunten

In het advies wordt voorgesteld dat er 15 tot 18 knooppunten komen, die vanaf 2024 operationeel moeten zijn. De knooppunten moeten er voor zorgen dat aan regionale overlegtafels de juiste ervaringsdeskundigen en inwoners komen te zitten. Bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband van gemeenten over de inrichting van het sociaal domein.

Signaalfunctie

'Van knelpunt naar knooppunt' schetst een beeld waarin een knooppunt vaak de rol van intermediair zal vervullen. Tussen enerzijds de aanbieders en beleidsmakers van zorg en welzijn en anderzijds de mensen die het aangaat en hun organisaties. Het ligt in de rede dat knooppunten hierbij ook een signaalfunctie kunnen vervullen, aldus het adviesrapport. Zo zouden ze aan de bel kunnen trekken als veel samenwerkingsverbanden de belangenbehartiging van de betrokken mensen niet op orde hebben. Door dit soort verbindingen te leggen kan de positie van inwoners en zorggebruikers worden versterkt.

Adviesrapport… en nu?

Het adviesrapport 'Van knelpunt naar knooppunt' is op 4 mei 2023 door het ministerie van VWS gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Het advies wordt door VWS gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid om inbreng van patiënten, cliënten en burgers bij opgaven in de zorg te bevorderen, aldus rijksoverheid.nl. Het ministerie verwacht rond deze zomer met een definitief plan te komen.