VVD

In het programma van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wordt gesproken van ‘doorgeschoten marktwerking en doorgeschoten bureaucratie’, waaronder ‘toegenomen regeldruk en registraties, declaratiedrang en zorgcowboys die sjoemelen met zorggeld’. Wat gaat de partij daaraan doen? Nieuwe ‘hoofdlijnakkoorden’ met zorginstellingen moeten de zorgkosten onder controle houden. Zorgaanbieders die geen afspraken maken met zorgverzekeraars over kwaliteit en prijs van de zorg, krijgen niet meer dan een wettelijk maximum vergoed. Collectiviteitskortingen worden afgeschaft.

CDA

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) wil minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg. De druk op de zorg kan worden verminderd door onder andere meer te letten op voeding, bewegen en niet-roken (leefstijlverandering). Deze partij vindt dat de belangrijkste basiszorg en acute zorg door regioziekenhuizen moet worden geboden. Onnodig dure medicijnen zijn uit den boze. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer zeggenschap krijgen en ook een goed salaris.

D66

Ook Democraten 66 (D66, tot 1985 D'66) wil inzetten op leefstijlverandering. Die moet bijvoorbeeld tot stand komen door meer belasting te heffen op suikerhoudende dranken en het verhogen van accijns op tabak. Medische preventie en leefstijlinterventies moeten worden vergoed. D66 denkt aan een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, voor maximaal vier behandelingen per jaar. D66 wil dat verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en gemeenten een regionaal zorgplan maken. Zo kunnen regionale ziekenhuizen basiszorg leveren en zijn gespecialiseerde ziekenhuizen er voor complexe zorg. In de huisartsenpraktijk, via wijkverpleging of e-health, is ook veel ziekenhuiszorg te realiseren.

GroenLinks

GroenLinks wil dat er minder verschillen in gezondheid zijn tussen arm en rijk. De partij wil het eigen risico afbouwen en de zorgpremie fors verlagen. Zo wordt de zorgtoeslag overbodig. De lonen van professionals in de zorg moeten omhoog. GroenLinks wil onder andere zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen. Geen enkele zorgorganisatie of zorgverzekeraar mag nog met publiek geld winst uitkeren. Medisch specialisten komen in loondienst en gaan onder de Wet normering topinkomens vallen. 

PvdA

De Partij van de Arbeid (PvdA) wil dat de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars niet langer verdienen aan onze gezondheid. De PvdA wil dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, kraamzorg, hoog-complexe zorg en spoedeisende zorg nutsvoorzieningen worden. Zorgverzekeraars houden niet langer de regie, ze mogen ook geen winst uitkeren. Medisch specialisten komen in dienst van het ziekenhuis en het eigen risico moet fasegewijs naar nul. Belasting op groente en fruit moet worden afgeschaft, op tabak, alcohol en suiker moet juist meer belasting worden geheven. 

PVV

De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil dat mensen die in de zorg werken, fors en structureel meer gaan verdienen. Wie voltijds in de zorg werkt, moet een bonus krijgen. Ook moeten er tienduizenden extra zorgmedewerkers komen. De administratie in de zorg moet minder worden door automatisering, standaardisering of afschaffing. De PVV wil investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisende hulpposten. Winstuitkering in de zorg is uit den boze. ‘Een groeiende economie vangt stijgende zorgkosten op en is daarmee de beste remedie om de zorg betaalbaar te houden.’