Bestaanszekerheid blijft een probleem

Het nieuwe kabinet zal een aantal algemene maatregelen nemen om de bestaanszekerheid te verbeteren. Chronisch zieken en mensen met een beperking hebben vooral baat bij het sterk verlagen van het eigen risico naar 165 euro (al gaat dat pas in per 2027). Maar daar staan weer maatregelen tegenover die juist hen treffen. Zo verdwijnt de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten voor extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Ook worden bezuinigingen op fiscale regelingen aangekondigd. Mogelijk raakt dit mensen met een beperking, namelijk indien deze bezuiniging de aftrek van zorgkosten betreft of de belastingkorting voor mensen met een wajong-uitkering.  

Daarnaast wordt er 100 miljoen bezuinigd op de bijstand. Dit raakt zeker ook de meer dan honderdduizend mensen met een chronische ziekte of beperking in de Participatiewet. Vanwege het strenge bijstandsregime en de onmogelijkheid om (volledig) te kunnen werken, zitten zij toch al erg in de knel. Een verdere achteruitgang van hun positie is onacceptabel.

Zorg: oplossingen blijven uit

De nieuwe coalitie heeft wat zorg betreft vooral aandacht voor ouderen. Zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange/levensbrede beperking staat niet op het netvlies. Het lijkt erop dat er geen verbetering komt in het sterk verkokerde en veel te ingewikkelde systeem van zorg en ondersteuning. En ook de aanstaande verhoging van de eigen bijdrage voor de Wmo, die vooral mensen met een beperking extra hard treft, is nog niet van de baan.

Lees hier het hele bericht.