De meeste meldingen over ervaringen met hulpmiddelen gaan over de gemeenten. Melders waarderen het contact met de gemeente gemiddeld met het cijfer 5,7 (op een schaal van 10). 42 procent geeft een onvoldoende. Veel mensen vinden dat de gemeente hen niet goed op de hoogte houdt van de aanvraag. Ook de lange doorlooptijd wordt veel genoemd. Soms leidt dat tot schrijnende situaties. Verder valt op dat twee derde van de mensen die een aanvraag indienden, door de gemeente niet is verteld over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb). Dit moet volgens de afspraken wél. Goed nieuws is, dat de verhuizing met een hulpmiddel naar een andere gemeente meestal goed verloopt.

70 procent tevreden met hulpmiddelen

Ook bij de levering van hulpmiddelen is het beeld gemengd. Twee derde vindt dat de leverancier in begrijpelijke taal informatie heeft gegeven. Positief is ook dat het advies van een ergotherapeut of een revalidatieteam voor een bepaald hulpmiddel in het merendeel van de gevallen is overgenomen. Aan de andere kant is rond de helft niet goed op de hoogte gehouden van de voortgang van de levering. Bijna de helft vindt dat de leverancier te lang wachtte met contact opnemen. Over het uiteindelijk geleverde hulpmiddel is 70 procent tevreden en 30 procent had liever een ander of beter hulpmiddel gewild. De laatste groep noemt vaak dat het hulpmiddel – meestal een rolstoel – niet goed past, te zwaar is of mankementen vertoont.

Spoedreparaties vaak te laat

De meldingen tonen dat spoedoperaties vaak te laat worden uitgevoerd. Van de spoedreparaties is minder dan een kwart binnen de afgesproken 24 uur uitgevoerd. En 43 procent geeft aan dat de reparatie niet binnen 24 uur is uitgevoerd én dat zij niet goed op de hoogte gehouden zijn van de verwachte reparatietijd. De uitkomsten van de monitor worden besproken met het ministerie van VWS, de gemeenten, leveranciers en andere betrokkenen. Ieder(in) zal er daarbij op aandringen dat de gemaakte afspraken beter worden nagekomen.

Lees hier de hulpmiddelenmonitor. Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.