De ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag bij zorg, participatie, wonen, school, mobiliteit, werk of zinvolle dagbesteding staat onder grote druk. De afgelopen jaren stapelden de rapporten en zwartboeken over problemen zich op. Het aantal rechtszaken over ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is enorm toegenomen, waarbij in 41 procent van de zaken over de Wmo de burger in het gelijk wordt gesteld door de rechter.

Gebrekkige toegang tot sociaal domein

De problemen rond het sociaal domein laten zich samenvatten als gebrekkige toegang tot ondersteuning, het niet centraal stellen van de hulpvrager, het ontnemen van keuzevrijheid, achteruitgang in de rechtspositie van burgers en onvoldoende plek voor inspraak en tegenmacht. Ondertussen duurt de onenigheid over geld tussen Rijksoverheid en lokale overheden voort. Hierdoor krijgen mensen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En ondervinden zij grote hinder van wetten en domeinen die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten.

Maak een einde aan het overvragen van mensen

Doorgaan op deze weg leidt tot verdergaande uitputting en overbelasting van mensen met een beperking en mantelzorgers, escalatie van problematiek van mensen met een ondersteuningsvraag en daardoor ook hogere kosten voor deze mensen én de maatschappij.

Einde aan de strijd

Met het manifest wordt gevraagd een einde te maken aan de strijd tussen de Rijksoverheid en de gemeenten over geld. Want mensen betalen de rekening van tekorten, bezuinigingen en doorgeslagen efficiency denken. Laat mensen niet langer het slachtoffer worden van de ruzie tussen twee overheidslagen. Ook benadrukken de organisaties in het manifest dat er moet worden gewerkt vanuit vertrouwen bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag. Pas wet- en regelgeving daarop aan. Ongeacht om welk type ondersteuning het gaat: bij werk, school, wonen, mobiliteit, jeugdhulp, zorg of participatie. Tot slot wordt gevraagd de ondersteuningsvraag van mensen centraal te stellen en een onafhankelijke beoordeling van de vraag in te voeren (oftewel een onafhankelijke indicatiestelling). Zo wordt de beoordeling en aangeboden ondersteuning niet bepaald door het beschikbare budget en/of het beschikbare aanbod van ondersteuning.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.