Vorige week woensdag hebben VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Er staan positieve voornemens in voor mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Zoals toegankelijkheid de norm maken, het tegengaan van discriminatie van mensen op grond van handicap, de aanpassing van de kostendelersnorm tot 27 jaar, verbreding van het preventieakkoord met mentale weerbaarheid, het voornemen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan en maatregelen om de menselijke maat terug te brengen in de uitvoering van wet- en regelgeving. Het kabinet wil samenwerken en bouwen aan maatschappelijk draagvlak.

Integraal plan wordt gemist in regeerakkoord

Tegelijkertijd missen de genoemde organisaties stevige ambities bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Voor zowel mensen die in zorginstellingen wonen, als voor mensen die zelfstandig thuis wonen en leven. Zij verdienen een eigen integraal plan, waarin wordt uitgewerkt hoe zorg en ondersteuning vanuit de zorgwetten en het sociaal domein beter toegankelijk en passend wordt.

Belemmeringen en achterstanden aanpakken

Het programma Onbeperkt Meedoen heeft een plek in het regeerakkoord. Het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap moet ambitieuzer en met meer urgentie dan de afgelopen jaren worden voortgezet. Bijvoorbeeld met een snelle ratificatie van het facultatief protocol, dat de rechtspositie van mensen met een beperking versterkt. Uit talrijke onderzoeken, van onder andere van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Nationale Ombudsman, blijkt keer op keer dat mensen met een beperking of chronische aandoening tegen forse belemmeringen en achterstanden blijven oplopen op bijna alle levensterreinen.

Betrek ervaringsdeskundigen en hun organisaties

Het kabinet zegt dat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat toegankelijkheid de norm wordt. Dit kan echter alleen worden bereikt door de knelpunten die mensen ervaren met een brede blik te bekijken en in samenhang op te lossen. Een toegankelijke samenleving heeft alleen kans van slagen als ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties gelijkwaardig en op tijd betrokken worden bij planontwikkeling en uitvoering. Hiervoor is nodig deze organisaties ruimhartig te faciliteren, zodat zij in staat zijn om hun positie in te nemen en hun inbreng te leveren.

Integrale visie en aanpak 

Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Per Saldo, Wij staan op! en Coalitie voor Inclusie roepen het aanstaande kabinet op meer ambitie te tonen bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid en de gehandicaptenzorg. Een integrale aanpak en visie op alle beleid dat mensen met een beperking aangaat kan niet nog vier jaar wachten.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste punten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, zoals die in het regeerakkoord zijn opgenomen. Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.