In de richtlijnen van en voor zorgverzekeraars staat nu dat binnen twee jaar het volgende pgb-budget wordt vastgesteld aan de hand van een nieuwe indicatiestelling. Samen met Per Saldo (de belangenorganisatie van pgb-houders), V&VN (beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) en het ministerie van VWS verkent ZN (Zorgverzekeraars Nederland) sinds kort of de toekenningsduur van pgb-budgetten langer kan worden dan twee jaar en onder welke voorwaarden. De gesprekken hierover komen voort uit signalen uit de samenleving en de politiek en zijn gebaseerd op eerder gemaakte bestuurlijke afspraken.
Het pgb is bedoeld voor cliënten die zelf regie voeren over de zorg die zij nodig hebben. Ze kopen die in met het budget dat de zorgverzekeraar op basis van de indicatie vast stelt. In de meeste gevallen wordt die zorg verleend door mensen in de naaste omgeving van de cliënt. Een minderheid van de PGB-Zvw-budgethouders koopt daarvoor professionele hulp in. In de meeste gevallen gaat dit goed.

Indicatie pgb belastend

Voor veel budgethouders met een chronische ziekte of handicap is een indicatie belastend, doordat het ziektebeeld bij elke indicatie onveranderd is en zij dit toch weer opnieuw moeten opgeven. Maar er kunnen wel andere veranderingen zijn. Zo kan het zijn dat de zelfredzaamheid achteruit is gegaan of dat nieuwe hulpmiddelen ingezet moeten worden. Daarnaast kan de privésituatie veranderen, als bijvoorbeeld een mantelzorger uitvalt, waardoor meer professionele zorg noodzakelijk is.
Bij een ruimere indicatiestelling, die nu samen met VWS, Per Saldo en V&VN wordt onderzocht, hechten de zorgverzekeraars ook aan tussentijdse betrokkenheid van de wijkverpleegkundige, zodat deze regelmatig kan checken of cliënten nog de juiste zorg krijgen.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.