De sterke toename van het aantal Covid-19-patiënten die moeten worden behandeld in ziekenhuizen, betekent ook een sterke toename in de vraag naar geneesmiddelen zoals sarilumab. Daarom is in opdracht van het ministerie van VWS een centrale coördinatiestructuur opgezet onder de noemer Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). De belangrijkste taken van LCG zijn het vaststellen van een lijst van coronagerelateerde geneesmiddelen; het monitoren van voorraden; het eventueel centraal inkopen van grondstoffen en geneesmiddelen; het coördineren van doorgeleverde bereiding van geneesmiddelen en grondstoffen; en het fungeren als centraal contactpunt voor het bestaande Meldpunt Geneesmiddelentekorten en het ministerie van VWS. De coördinatie gaat over alle geneesmiddelen die te maken hebben met de behandeling van Covid-19-patiënten,

Uitvraag naar voorraden

Het LCG doet regelmatig een uitvraag bij ziekenhuizen en leveranciers naar de voorraden. Aan de hand daarvan wordt het behandeladvies aangepast en volgt communicatie aan de hand van een alert via de ziekenhuisapothekers en via de betreffende wetenschappelijke verenigingen. Met het behandeladvies wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan het beschikbaar houden van IL6-remmers voor alle patiënten, dus ook voor mensen met reuma. Het behandeladvies wordt opgesteld door het LCG, na raadpleging van de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen, aangevuld met vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, de SWAB en het Expertiseteam behandeling Covid-19 van de Federatie Medisch Specialisten.

Uitwisseling tocilizumab en sarilumab toegestaan

Eerder kon je al op deze website lezen dat uitwisselen van tocilizumab en sarilumab tussen ziekenhuisapotheken tijdelijk is toegestaan. Zo schreven we onder andere een paar dagen geleden (op 6 december) over het tekort aan reumamedicijnen en op 26 november meldden we het (toen) laatste nieuws over tocilizumab.